Tuấn Hiệp

Tuấn Hiệp

video

Chiếc Lá Cuối Cùng

D, A, C, Bm, Am, F#m, E, Em, B, F#, G, F