Tạ Quang Thắng

Tạ Quang Thắng

video

Lá Cờ

C, G, F, A#, D