Bằng Kiều

Bằng Kiều

video

Chị Tôi [HD]

Am, Em, Bm, E, A, C, G, D, F, Gm, D#, B, A#, A#m, C#, F#, Cm, Fm, G#

video

Tóc Xưa (Ngô Thụy Miên, Thơ: Dương Văn Thiệt) PBN 114

D, F#, Bm, G, A#, E, A, F#m, B, Em, C, Gm, Dm, F