2006-10-28: The Gargoyle, St. Louis, MO, USA

2006-10-28: The Gargoyle, St. Louis, MO, USA