Palmy

Palmy

video

Yark Raung Dung Dung

F#m, B, E, C#m, F#, A, C#, Bm

video

Yark Rong Dunk Dunk

F#m, B, E, C#m, A, C#, F#, Bm